Naše společnost Veleslavín reality, s.r.o., IČO: 242 30 626, sídlem Nad Palatou 3206/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 200391, je správcem osobních údajů, kdy za účelem zpracování vašich osobních údajů, Vám tímto v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) sdělujeme níže základní informace vztahující se k osobním údajům a k výkonu vašich práv.

 1. Totožnost správce, tj. kdo jsme

  Veleslavín reality, s.r.o., IČO: 242 30 626
  sídlem Nad Palatou 3206/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
  společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 200391

 2. Kontaktní údaje správce, tj. kde, resp. jak nás můžete kontaktovat

  Veleslavín reality, s.r.o., IČO: 242 30 626
  sídlem Nad Palatou 3206/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
  společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 200391

  Kontaktní osoba Klára Špírková, e-mai: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Na shora uvedených kontaktních údajích nás můžete kontaktovat za účelem uplatnění svých práv plynoucích ze zpracování osobních údajů. 

 3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

  Naše společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

 4. Účel zpracování, tj. proč vaše osobní údaje zpracováváme 

  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb, případně i za účelem nabídky našich služeb.

  Právní základ zpracování osobních údajů záleží na konkrétním případě zpracování osobních údajů. V převážné většině je tímto právním základem splnění smlouvy, kterou společně uzavíráme. Právním základem však může být také vámi udělený souhlas, splnění naší právní povinnosti či náš oprávněný zájem, jsou-li naplněny podmínky dané GDPR.

 5. Příjemci, resp. kategorie příjemců osobních údajů, tj. komu budou osobní údaje poskytnuty

  Vaše osobní údaje bude zpracovávat naše společnost jako správce. Vaše osobní údaje mohou být dále poskytnuty zpracovateli, což je fyzická či právnická osoba, která pro naši společnost zpracovává osobní údaje, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány dodavatelům zajišťujícím pro naši společnost externí činnosti, např. služby spočívající v doručování zásilek.

 6. Úmysly správce

  Naše společnost nemá úmysl předat vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 7. Doba uložení osobních údajů, tj. jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

  Naše společnost bude mít uložené vaše osobní údaje po dobu, po kterou bude trvat náš jakýkoli smluvní vztah, pro který bude třeba zpracovávat vaše osobní údaje a dále v době následující po skončení vašeho posledního smluvního vztahu s naší společností v rozsahu odpovídajícím našim povinnostem podle obecně platných právních předpisů.

 8. Práva subjektu údajů, tj. jaká máte práva1

  Právo na přístup k osobním údajům 
  Právo na opravu
  Právo na výmaz
  Právo na omezení zpracování
  Právo na přenositelnost údajů
  Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování 
  Právo odvolat souhlas
  Právo vznést námitku

 9. Všechny další informace týkající se vašich práv a zpracování vašich osobních údajů naleznete zde